Przedszkole

Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Rehabilitacyjne „Odrodzenie”

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 2001 roku.
Od tego czasu naszą ideą przewodnią jest:
„RADOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU I W DOMU”

O przedszkolu

Do Przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 lat do 9 roku życia. Edukacją przedszkolną obejmujemy dzieci z opóźnieniem psycho-ruchowym, autyzmem lub z niepełnosprawnością sprzężoną (w tym choroby genetyczne, metaboliczne, mózgowe porażenie dziecięce i inne). Dzieci podzielone są na dwie grupy rozwojowe. W ramach Przedszkola prowadzimy Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wniosek rodziców (prawnych opiekunów dziecka). Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Istnieje możliwość przyjęcia na zajęcia dziecka 2-letniego po indywidualnym uzgodnieniu. Dzieci z terenu miasta Katowic mają zapewniony bezpłatny transport na zajęcia terapeutyczne. Dzieci przyjmowane są do placówki w trybie całorocznym.

METODY PRACY TERAPEUTYCZNEJ - PSYCHOLOG

- EEG biofeedback
Trening usprawnia funkcje poznawcze dziecka, jego zdolność do koncentracji , obniża poziom stresu;
- Terapia zabawą
Podejście rozwojowe i relacyjne w zabawie pomaga budowaniu pozytywnych relacji z dzieckiem oraz wpływa na poprawę jego umiejętności poznawczych, językowych, wspiera jego rozwój emocjonalny i społeczny, tu: miedzy innymi zabawy kontaktowe, relacyjne, tematyczne;
- Zabawy dydaktyczne ogólnorozwojowe
Ogólnie wspomagają rozwój dziecka;
- Terapia polisensoryczna
Pomaga dziecku doświadczać świat wszystkimi zmysłami;
- Elementy komunikacji AAC
Pomaga dziecku w budowaniu komunikacji alternatywnej z otoczeniem, wspomaga rozwój mowy biernej i czynnej;
- Terapia wspierająca
Skierowana do rodziców, opiekunów dzieci (wspieranie i psychoedukacja rodziny;

W ramach Przedszkola prowadzimy

- Zabawy tematyczne (wpływają na rozwój społeczny);
- Zabawy konstrukcyjne rozbudzające kreatywność i wytrwałość;
- Zabawy dydaktyczne (nabywanie nowych umiejętności i wiedzy o świecie);
- Zajęcia relaksacyjne (wyciszające);
- Zajęcia związane z higieną otoczenia – wyrabianie nawyków porządkowych;
- Zajęcia uczące podstawowych zasad bezpieczeństwa;
- Zabawy muzyczno – ruchowe;
- Zapoznawanie dzieci ze środowiskiem (spacery, wycieczki integracyjne);
- Zajęcia stymulujące rozwój intelektualny dziecka;
- Ćwiczenia logopedyczne stymulujące rozwój mowy;
- Zabawy integracyjne uczące koleżeństwa, współdziałania w grupie oraz zdrowej rywalizacji;
- Muzykoterapię;
- Elementy terapii Snoezelen (Sala Doświadczania Świata);
- Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

METODY TERAPII PEDAGOGICZNEJ

- Alternatywne Metody Komunikacji (Piktogramy, Makaton);
- Wczesna nauka czytania wg J. Cieszyńskiej;
- Techniki terapii behawioralnej;
- Stymulacja polisensoryczna według pór roku;
- Elementy Integracji Sensorycznej;
- Elementy metody M. Montessori;
- Pedagogika Zabawy;
- Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Zajęcia dydaktyczne w ramach przedszkola prowadzi oligofrenopedagog: mgr Monika Pluszczykova oraz mgr Małgorzata Binkowska.
Wszystkie Dzieci są objęte opieką specjalistów: lekarzy neurologów, lekarzy rehabilitacji medycznej, psychiatry, psychologów, logopedów, muzykoterapeuty i fizjoterapeutów.
Zapewniamy kompleksową opiekię pielęgniarską. Posiadamy własny transport z wykwalifikowanym personelem.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security