Statut

Statut Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział "Odrodzenie"

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§ 1
Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, Oddział "Odrodzenie", zwane dalej „Oddziałem” jest posiadającą osobowość prawną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym, zwanym dalej „Stowarzyszeniem”.
§ 2
Terenem działania Oddziału jest miasto Katowice oraz obszar województwa Śląskiego.
§ 3
Siedzibą Oddziału jest Miasto Katowice.

Rozdział II - Cele i sposoby ich realizacji

§ 4
1. Celem Oddziału jest:
1. działalność zmierzająca do poprawy warunków życia i wszechstronnego rozwoju dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym, w szczególności w zakresie terapii, rehabilitacji, wychowania, edukacji, przygotowania do pracy, pomocy w zdobywaniu i utrzymaniu zatrudnienia, normalizacji w życiu dorosłym oraz opieki w okresie starości.
2. poradnictwo i pomoc rodzinom dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym.
§ 5
1. Cele Oddziału są realizowane przez prowadzenie nieodpłatnej działalności Pożytku Publicznego obejmującej zgodnie z PKD:
94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana,
85.10.Z – wychowanie przedszkolne,
86.22.Z – praktyka lekarska specjalistyczna,
86.90.A – działalność fizjoterapeutyczna,
88.91.Z – opieka dzienna nad dziećmi,
88.99.Z – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nie sklasyfikowana.
2. Cele Oddziału realizowane są przez:
1. inicjowanie i aktywną współpracę w tworzeniu instytucjonalnego systemu placówek terapeutyczno – rehabilitacyjno – wychowawczych oferujących usługi dzieciom specjalnej troski i osobom z upośledzeniem umysłowym od urodzenia do starości.
2. inicjowanie i opiniowanie projektów uregulowań prawnych dotyczących dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym, a także ich rodzin, z myślą o zapewnieniu równych praw w społeczeństwie,
3. śledzenie postępu w zakresie form i metod działania na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym na świecie i dążenie do wprowadzania ich w pracach Oddziału,
4. dostosowywanie metodyki pracy z dziećmi specjalnej troski i osobami z upośledzeniem umysłowym do ich możliwości i potrzeb,
5. współpracę z istniejącymi placówkami działającymi na rzecz dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym,
6. doradztwo i pomoc rodzinie w zrozumieniu znaczenia terapii i rehabilitacji dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym oraz w pokonywaniu problemów życia codziennego,
7. propagowanie problematyki związanej z upośledzeniem umysłowym oraz staranie o stworzenie lobby dla tego problemu wśród różnych grup społecznych,
8. działania na rzecz integracji osób z upośledzeniem umysłowym ze społeczeństwem,
9. współpracę z wyższymi uczelniami w celu podejmowania przez nich badań we wszystkich dziedzinach nauki dotyczących upośledzenia umysłowego i rozwijania jak najskuteczniejszych metod terapii, rehabilitacji, edukacji i wychowania,
10. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi dla stworzenia dzieciom specjalnej troski i osobom z upośledzeniem umysłowym godziwych warunków życia i rozwoju,
11. podejmowanie współpracy z pracodawcami zatrudniającymi osoby z upośledzeniem umysłowym,
12. współpracę z innymi organizacjami w kraju i za granicą w celu wymiany doświadczeń w dziedzinie interdyscyplinarnych działań na rzecz dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym,
13. prowadzenie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Rehabilitacyjno – Oświatowy Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych, zwanego Dalej Ośrodkiem.

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 6
Członkowie Oddziału są jednocześnie członkami Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym.
§ 7
1. Członkowie Oddziału dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych,
§ 8
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, która zaakceptuje Statut, zadeklaruje przystąpienie do Oddziału, zobowiąże się do realizowania celów statutowych oraz opłacenia składki członkowskiej.
§9
Przyjmowanie członków należy do kompetencji Zarządu Oddziału i Stowarzyszenia.
§10
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wspierająca finansowo lub merytorycznie Oddział lub Stowarzyszenie. Przyjmowanie członków wspierających jest w gestii Zarządu Stowarzyszenia i Oddziałów. Członkom wspierającym przysługuje głos doradczy.
§11
Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach w działaniu na rzecz dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym.
§12
Tytuł honorowego członka nadaje Zarząd lub Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Oddziału, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub Oddziałów.
§13
Utrata członkostwa może nastąpić na wniosek członka lub w drodze skreślenia po podjęciu uchwały przez Zarząd Oddziału. Przyczyną skreślenia może być brak opłaconych składek przez co najmniej 1 rok lub postępowanie członka niezgodne ze statutem.
§14
1. Członek Oddziału ma prawo:
1. Uczestniczyć w Walnych zebraniach Oddziału i Stowarzyszenia,
2. Czynnie i biernie uczestniczyć w wyborach władz Oddziału i Stowarzyszenia,
3. Korzystać z usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez Oddział dla osób z upośledzeniem umysłowym i rodzin,
4. Zwracać się o pomoc merytoryczną i prawną w różnych sytuacjach życiowych.
§15
1. Do obowiązków członków należy:
1. Aktywne uczestniczenie merytoryczne i/lub finansowe w działalności Oddziału, a także dawanie przykładu właściwego stosunku do dzieci specjalnej troski i osób z upośledzeniem umysłowym,
2. Stosowanie się do postanowień Statutu oraz uchwał walnego Zebrania Członków i Zarządu Oddziału i Stowarzyszenia,
3. Regularne opłacanie składek członkowskich oraz uczestnictwo w zwyczajnych i nadzwyczajnych Zebraniach Członków Oddziału.

Rozdział IV - Struktura i władze Oddziału

§16
1. Władzami Oddziału są:
1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
2. Zarząd Oddziału,
3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

Rozdział V - Walne Zebranie Oddziału

§17
1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału uczestniczą członkowie zwyczajni Oddziału oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający i honorowi.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co najmniej raz w roku. Termin i program Walnego Zebrania Członków Oddziału powinien być podany do wiadomości członkom z wyprzedzeniem 14-dniowym, za pośrednictwem poczty zwykłej, elektronicznej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób.
3. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału niezbędna jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych. Jeżeli Walne Zebranie Członków Oddziału nie może podejmować prawnie skutecznych uchwał z powodu braku quorum, Zarząd Oddziału wyznacza drugi termin, nie wcześniej niż po upływie 30 min, na którym mogą być podejmowane prawnie skuteczne uchwały bez względu na liczbę obecnych.
4. Wyboru władz dokonuje Walne Zebranie Członków Oddziału, w którym uczestniczy co najmniej 50% członków + 1 (quorum), z zachowaniem zasad określonych w ust. 3, w wyniku głosowania tajnego w trzech etapach: wybór na Przewodniczącego, wybór członków Zarządu Oddziału, wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału, po uzyskaniu zwykłej większości głosów.
5. Przed przystąpieniem do wyborów Walne Zebranie Członków Oddziału określa, w drodze głosowania jawnego, liczebność przyszłego Zarządu w zależności do liczebności Oddziału i planowanych zadań.
6. Na pierwszym zebraniu Zarządu, którego termin wyznacza się w trakcie Walnego Zebrania Członków Oddziału, następuje ukonstytuowanie się Zarządu, wybranie zwykłą większością głosów Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu.
§18
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Dokonywanie wyboru władz Oddziału;
2. Uchwalanie Statutu i dokonywanie zmian w zapisach statutowych,
3. Uchwalanie ramowego planu działalności,
4. Merytoryczne i finansowe rozlicznie działalności Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5. Podejmowanie uchwał w sprawach pozastatutowych postulowanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, czy członków Oddziału,
6. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i nadawanie uprawnień Zarządowi do zakresu zmian w tym względzie w okresie kadencji,
7. Uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi po przedstawieniu przez Zarząd sprawozdania z działalności merytorycznej, finansowej i sprawozdania Komisji Rewizyjnej,
8. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Oddziału i zadysponowania posiadanym majątkiem.
9. Podejmowanie uchwały w sprawie wyboru osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu Oddziału.

Rozdział VI - Zarząd Oddziału

§19
1. Skład i liczbę członków Zarządu Oddziału określa Walne Zebranie Członków Oddziału zgodnie z trybem określonym w § 17 ust. 5.
2. Kadencja Zarządu Oddziału trwa 3 lata.
3. Członkiem zarządu nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
§20
1. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Systematyczna realizacja zadań statutowych, tj. prowadzenie wszelkich form działalności na rzecz dzieci specjalnej troski, osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin,
2. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków Oddziału,
3. Opracowywanie i realizowanie rocznych planów działalności merytorycznej i finansowej Oddziału,
4. Opracowywanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz terminowe ich przekazywanie do odpowiednich instytucji,
5. Prowadzenie dokumentacji merytorycznej i księgowej zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi organizacji pozarządowych,
6. Ustalanie wysokości składek członkowskich w granicach ustalonych przez Walne Zebranie Członków Oddziału oraz działania w celu zapewnienia ściągalności składek,
7. Starania o środki finansowe na działalność statutową poprzez poszukiwanie sponsorów, opracowywanie i składanie programów, projektów celowych, wniosków do władz samorządowych, dysponentów środków PFRON i pomocy społecznej oraz podejmowanie innych form zapewniających pozyskanie niezbędnych środków dla utrzymania prowadzonej działalności.
8. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych,
9. Reprezentowanie interesów osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin wobec władz terenowych, instytucji i placówek mających kontakt z osobami z upośledzeniem umysłowym,
10. Inicjowanie współpracy z placówkami naukowymi, które z racji swojego profilu interesują się problematyką upośledzenia umysłowego,
11. Prowadzenie działań zmierzających do integracji osób z upośledzeniem umysłowym ze społeczeństwem,
12. Nadawanie i zmiana statutu Ośrodka Rehabilitacyjno – Oświatowego Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych,
13. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Ośrodka Rehabilitacyjno – Oświatowego Dziennego Pobytu dla Dzieci Niepełnosprawnych.
§21
1. Zebrania Zarządu Oddziału powinny odbywać się co najmniej raz na dwa miesiące.
2. Zarząd jest uprawniony do powoływania Komisji problemowych dla rozwiązywania konkretnych potrzeb osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin z członkami Oddziału, a także specjalistów jako doradców nie będących członkami Oddziału.
3. W razie, gdy skład Zarządu Oddziału ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji lub którykolwiek członek Zarządu nie podejmuje przydzielonych obowiązków, Zarząd Oddziału może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie Zarządu Oddziału. W tym trybie można powołać nie więcej niż 1/3 składu Zarządu Oddziału.
4. Zarząd Oddziału w miarę potrzeb i możliwości finansowych jest uprawniony do zatrudniania niezbędnej ilości lekarzy, terapeutów, rehabilitantów, opiekunów czy instruktorów do świadczenia usług dzieciom specjalnej troski i osobom z upośledzeniem umysłowym, a także w niezbędnym zakresie dla celów organizacyjnych, administracyjnych, księgowych czy prawnych dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Oddziału.
5. Za zatrudnienie osób odpowiada Dyrektor Ośrodka w porozumieniu z Zarządem Oddziału.

Rozdział VII - Komisja Rewizyjna Oddziału

§22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność merytoryczną i finansową Oddziału.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad całokształtem działalności Oddziału,
2. Opracowywanie rocznych sprawozdań oceniających działalność Oddziału w danym roku kalendarzowym,
3. Sprawowanie nadzoru nad Zarządem Oddziału i dokonywanie co najmniej raz w okresie kadencji kontroli finansowej,
4. Opracowywanie i przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału oceny merytorycznej i finansowej za okres kadencji Zarządu Oddziału i przy pozytywnej ocenie wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału.
§23
1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zebranie Oddziału, a zebrania Komisji Rewizyjnej Oddziału powinny odbywać się co najmniej 2 razy w roku.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Nie mogą być członkami Zarządu Oddziału ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2. Nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3. Mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział VIII - Reprezentowanie Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań finansowych i majątkowych

§ 24
1. Oświadczenia woli w zakresie majątkowym i niemajątkowym w imieniu Oddziału składa dwóch członków Zarządu Oddziału działających łącznie, w tym Przewodniczący Zarządu lub jego Zastępca oraz drugi członek Zarządu, niezależnie od funkcji w Zarządzie.

Rozdział IX - Majątek Oddziału

§ 25
1. Na majątek Oddziału składają się:
1. Majątek Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym będący w posiadaniu Oddziału w dniu wpisania Oddziału do rejestru,
2. Składki członkowskie,
3. Środki uzyskane ze zbiórek publicznych, dotacji, zapisów i darowizn,
4. Środki uzyskane z programów i konkursów,
5. Środki uzyskane z innych legalnych wpływów.
2. Oddział nie może:
1. Udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi"
2. Przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. Wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4. Dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
3. Oddział może przeznaczyć nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.
4. Oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

Rozdział X - Zmiana statutu i rozwiązanie Oddziału

§ 26
1. Zmiana statutu Oddziału oraz rozwiązanie Oddziału wymaga podjęcia Uchwały Walnego Zebrania Oddziału większością 60 % głosów przy obecności co najmniej 50% + 1 członków uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu Członków Oddziału, przy zastosowaniu zasad określonych w § 17 ust. 3, i mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia ich w uprzednio rozesłanym porządku obrad Walnego Zebrania.
2. Rozwiązanie Oddziału może nastąpić na wniosek Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 55% członków Oddziału.
3. W przypadku likwidacji Oddziału o przeznaczeniu środków finansowych i majątku decyduje ostatnie rozwiązujące Oddział Walne Zebranie.
§ 27
Dotychczasowy Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna Oddziału stają się Zarządem Oddziału i Komisją Rewizyjną Oddziału w rozumieniu postanowień niniejszego Statutu, do upływu kadencji, na którą zostały wybrane.
§ 28
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednio przepisy Prawa o Stowarzyszeniach i postanowienia Statutu Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security